EN Image Map  
 


PŘÍSPĚVKY K VYSTOUPENÍ

Deadline pro zasílání příspěvků je prodloužen do 12.2.2017.

Příspěvky zašlete nejpozději do 12.2.2017 v elektronické podobě na emailovou adresu papers.conference@fame.utb.cz

Přijímány jsou pouze příspěvky v anglickém jazyce.

Šablona příspěvku v angličtině je k dispozici na stránkách konference zde.

Příspěvky budou recenzovány. O přijetí příspěvku budete informováni nejpozději do 31. 3. 2017.

Přijaté příspěvky budou zveřejněny ve sborníku, který bude přihlášen k zařazení do databáze Conference Proceedings Citation Index (Web of Science).

Autorům nejlepších příspěvků bude na základě dohodnuté spolupráce nabídnuta možnost publikace zaslaných článků v časopisech: Economics & Sociology (Scopus, WoS-ESCI),Polish Journal of Management Studies (Scopus), Journal of International Studies (Scopus), Oeconomia Copernicana (ERIH+, WoS-ESCI), Journal of Competitiveness (ERIH+).

Po dohodě se šéfredaktory uvedených časopisů plánuje organizační výbor publikovat dvojnásobný počet článků v porovnání s předchozím ročníkem konference.

Články do časopisů budou vybírat šéfredaktoři příslušných časopisů, kteří budou přítomni na konferenci a se kterými budete moci diskutovat v rámci workshopu „Jak úspěšně publikovat na Web of Science a SCOPUS”

Sborníky příspěvků z konferencí ročníků 2011 - 2015 jsou uvedeny v databázi Conference Proceedings Citation Index na Web of Science.


POKYNY PRO AUTORY

K publikování jsou přijímány pouze články splňující tyto charakteristiky:
1A) Jedná se o vědeckou stať vycházející z původního výzkumu, která obsahuje všechny části vědeckého článku (úvod, teoretická východiska, cíl a metodika, výsledky, diskuse, závěr) nebo
1B) o přehledovou stať, která nevychází z původního výzkumu, avšak má vědeckou hodnotu, struktura článku není striktně daná.
2) Příspěvek je originální a nebyl dosud veřejně publikován.
3) K příspěvku má autor plné autorské právo včetně oprávnění s ním disponovat.

Struktura příspěvku

Struktura příspěvku pro přijetí k publikování je závazná, a to v následující podobě:

 • název příspěvku
 • jméno autora a spoluautorů (bez titulů)
 • abstrakt
 • klíčová slova
 • klasifikace JEL
 • vlastní text příspěvku (musí odpovídat struktuře vědeckého článku s kapitolami: úvod, teoretická východiska, cíl a metody, výsledky, diskuse, závěr)
 • seznam literatury
 • kontaktní údaje o autorech (jméno vč. titulů, pracoviště, email)

Pokyny pro psaní příspěvku

Maximální rozsah příspěvku je 15 stran (formát A4).
Vlastní text příspěvku je vhodné členit do kapitol. Nadpisy kapitol mohou mít maximálně dvě úrovně a číslují se (např.: 1 NÁZEV KAPITOLY, 1.1 Název podkapitoly).
Tabulky a obrázky je nutné řádně značit a číslovat a v textu na ně musí být odkazy. Závazné označení pro tabulku je: Tab. 1, a pro obrázek: Obr. 1. Za tímto označením musí následovat název tabulky či obrázku a zdroj, ze kterého autor data čerpal.
Rovnice a vzorce se označují číslem v kulaté závorce a pro jejich tvorbu je doporučeno používat Editor rovnic nebo vložit ve formátu jpg.
Poznámky pod čarou nejsou přípustné.

Seznam použité literatury

Seznam použité literatury musí být úplný a přesný. Na všechna díla, uvedená v seznamu použité literatury, musí být odkaz v textu.
Citace v textu a seznam použité literatury musí odpovídat citačnímu vzoru požívanému American Psychological Association (APA Style).
Podrobnosti o tomto stylu jsou k dispozici:
http://www.library.cornell.edu/resrch/citmanage/apa.
Je možné využít také generátoru citací http://citationmachine.net/
Seznam použité literatury musí být zpracován v abecedním pořadí. V případě více zdrojů od jednoho autora (autorů) je nutné použít chronologické pořadí podle roku vydání.
Autoři jsou povinni doplnit reference v seznamu literatury o identifikační kód DOI (Digital Object Identifier), pokud je dané publikaci přiřazen. DOI je možné vyhledat zde: http://www.crossref.org/guestquery/

Důležité upozornění

V případě nedodržení výše uvedených pokynů pro autory, bude příspěvek editory vyřazen z formálních důvodů a nebude dále hodnocen.

Postup recenzního řízení

V první fázi je příspěvek hodnocen editory konference. Hodnoceno je především splnění následujících kritérií:

 • odpovídající téma a charakter příspěvku dle definovaných pravidel;
 • formální zpracování článku dle Pokynů pro autory (vč. dodržení struktury vědeckého článku);
 • úroveň stylistická a jazyková;
 • zpracování seznamu literatury a citací dle stanovených norem.

Na základě pozitivního hodnocení editora postupuje příspěvek do recenzního řízení. Editor má právo vyřadit příspěvky, které nesplňují výše uvedená kritéria.
Uveřejnění příspěvku musí být doporučeno nejméně dvěma nezávislými recenzenty. Hodnocena jsou především následující kritéria:

 • Je téma příspěvku aktuální a pro odborné čtenáře zajímavé?
 • Odpovídá formulace názvu a abstraktu vlastnímu obsahu příspěvku?
 • Jsou cíle příspěvku vhodně stanoveny a jasně formulovány?
 • Jsou teoretická východiska příspěvku dostatečná a vhodně zpracovaná?
 • Jsou pro řešení problematiky použity vhodné vědecké metody?
 • Jsou hlavní výsledky a závěry příspěvku jasně formulovány?
 • Má příspěvek logickou strukturu, která odpovídá stanoveným cílům?
 • Obsahuje příspěvek odpovídající vyjádření vlastních kritických postojů a názorů autora na zpracovanou problematiku?
 • Jsou závěry a výsledky příspěvku přínosné a využitelné?
 • Je seznam použité literatury a informačních zdrojů dostatečný a aktuální? 
  conference@fame.utb.cz papers.conference@fame.utb.cz Image Map